Zone 30

Zone 30 
In een gesprek met Bertrand vernemen we hoe hij kijkt naar verkeersveiligheid. Hij wijst ons op de verkeerssituatie in de Vildersstraat waar er een zone 30 is ingesteld tijdens de schooluren, terwijl de weginfrastructuur niet leidt tot een gematigde snelheid. Hij formuleert dan ook enkele bedenkingen na een interventie van een politica die vraagt om doorgedreven controles in de zone 30
 Zo stelt Bertrand dat verkeersveiligheid toch vooral gaat om het voorkomen van ongevallen. Waarom wordt de weginfrastructuur dan niet aangepast zodat ongepaste snelheden niet kunnen gehaald worden. Sommige wegen in de zone 30 laten een veel hogere vitesse toe. Bovendien lijkt het hem ook veiliger om zo weinig mogelijk verschillende snelheidslimieten te hanteren. Waarom zou de snelheidslimiet van 50 zoals die geldt in de gemeentelijke en stedelijke centra niet kunnen volstaan. Met een aangepaste wegomgeving kan men verder werken aan een veiliger omgeving
Het lijkt er volgens hem ook op dat onze beleidsvoerder hun slecht financieel beheer (zie de tekorten op tal van begrotingen) willen compenseren door de burger die in het verkeer even onoplettend is, financieel hard aan te pakken. Waarom liggen die boetes ook zo hoog. Vaak nemen ze een serieus bedrag uit uw maandloon. Met de gages die onze politici verdienen  is het gemakkelijk exortitante boetebedragen in wet en regelgeving uit te vaardigen. Voor een ‘gewone werkman’ is de verhouding soms zoek. Misschien kunnen we net als in Scandinavische landen de boete berekenen op het inkomen van de overtreder.
Mag ik ook opmerken, stelt Bertrand,  dat de reactie van de procureur enigszins teleurstellend was. Onze politiediensten vonden het niet zo’n grote prioriteit hebben. Door een politieke roeptoeter verlies hij dan zijn ‘cool’ en beslist om het beleid inzake verkeer toe te spitsen op de zone ’30’. Nochtans gaf hij in het verleden verschillende keren te kennen, dat Limburg nood heeft aan extra mensen en middelen om andere prioriteiten (drughandel, hells angels, zware criminaliteit,….) aan te pakken
Antwoord van de Lijst van de Burger
Beste Bertrand.

U hebt absoluut een punt waar u stelt dat verkeersveiligheid vooral een zaak is van voorkomen. Eenvoudiger regels zoals een eenvormige snelheidslimiet binnen bebouwde kom, dragen hier zeker toe bij, net als het aanpassen van de weginfrastructuur.

Voor een veiliger verkeer
STEM voor de LIJST VAN DE BURGER